دوره های آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری ـ گرایش حسابداری و حسابرسی ـ

Close

دوره دوم حسابداری صنعتی

500,000تومان
 • مدت دوره : ۲۰ ساعت
 • استاد: حمید حسینی نژاد
 • گرایش : گرایش حسابداری و حسابرسی
Close

قوانین محاسباتی و بودجه

400,000تومان
 • مدت دوره : 15 ساعت
 • استاد: دکتر عباس خداپرست
 • گرایش : گرایش حسابداری و حسابرسی
Close

قانون مالیات های مستقیم

500,000تومان
 • مدت دوره : 20 ساعت
 • استاد: آقای شورش مجیدی
 • گرایش : گرایش حسابداری و حسابرسی
Close

حسابرسی کارشناس رسمی دادگستری

500,000تومان
 • مدت دوره : 20 ساعت
 • استاد: دکتر حسن اسماعیلی
 • گرایش : گرایش حسابداری و حسابرسی
Close

حسابداری مالی کارشناس رسمی دادگستری

600,000تومان
 • مدت دوره : 20 ساعت
 • استاد: دکتر حسن اسماعیلی
 • گرایش : گرایش حسابداری و حسابرسی