دکتر فرشید فریدونی
  • کارشناسی  حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
  • دکتری مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی
  • عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • کمک ممیز تا مدیر کل مالیاتی در بخش های مختلف شرکت ها و مؤدیان بزرگ

  • رئیس اسبق امور مالیاتی و تنظیم مقررات مالیات بر ارزش افزوده

  • مدیرکل اسبق مالیات بر ارزش افزوده استان تهران

  • مدیر کل اسبق مالیات های غرب تهران