عباس خداپرست
 1. کارشناس حسابداری و حسابرسی در وزارت امور اقتصادی و دارائی

 2. رئیس بازرسی اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارائی

 3. مشاور مالی پژوهشکده علوم اقتصادی

 4. معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی وزارت آموزش و پرورش

 5. معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان توسعه تجارت ایران

 6. معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

 1. تالیف کتاب حسابداری مالی انتشارات فردوسی

 2. تدوین کتاب مجموعه قوانین و بخشنامه های مالیاتی

 3. تدوین کتاب مالیات بر ارزش افزوده

 4. چاپ مقاله ( مالیات بر ارزش افزوده چین ) در مجله وزارت امور اقتصادی و دارائی

 5. چاپ مقاله رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده سرمایه گذاری ها

 6. چاپ مقاله کیفیت اطلاعات حسابداری

 7. مقاله آزمون تجربی کارایی مدلهای هزینه سهام عادی تحت تاثیر ابهام اطلاعاتی و ارتباط ارزشی سود در مجله علمی پژوهشی بررسی های حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران

 1. تدریس در دانشگاه علوم اقتصادی ( حسابداری دولتی ، حسابداری صنعتی و حسابداری پیشرفته 2)

 2. تدریس در دانشکده شهید شمی پور ( دروس مالی و حسابداری صنعتی 2،1و3 )

 3. تدریس در دانشگاههای جامع علمی و کاربردی و دانشگاه پیام نور

 4. تدریس در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال ( دروس حسابداری مالی و صنعتی 2،1و3)

 5. تدریس در دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان در وزارت دارائی و سازمان امور مالیاتی

 6. آموزش قوانین و مقررات در PACT