دکتر حسن اسماعیلی
 • کارشناسی حسابداری از دانشگاه شهید بهشتی تهران

 • کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 • دکتری حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

 • بیش از 20 سال سابقه حسابرسی در موسسات  حسابرسی ، عضو جامعه حسابدارن رسمی ایران و مدیرحسابرسی موسسه حسابرسی مفید راهبر
 • حسابدار رسمی وعضو جامعه حسابداران رسمی ایران
 • حسابدار مستقل وعضوانجمن حسابداران خبره ایران
 • عضوانجمن حسابداری ایران
 • عضوانجمن حسابداری مدیریت ایران
 • عضوانجمن حسابرسان داخلی ایران
 • عضوانجمن مهندسی مالی ایران
 • سابقه تدریس دروس حسابرسی وحسابداری دردانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین حد فاصل سالهای1386 الی1389
 • سابقه تدریس استاندارد های حسابداری، استانداردهای حسابرسی، حسابرسی مبتنی بر ریسک، دستورالعملها،چک لیستها و برنامه های رسیدگی حسابرسی، قوانین تجارت و مالیات ها در موسسه حسابرسی مفید راهبر از سال1389 تاکنون
 • سابقه تدریس استاندارد های حسابداری و استانداردهای حسابرسی، حسابداری مدیریت، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی داخلی و حسابرسی مبتنی برریسک و کلاسهای آمادگی آزمون در جامعه حسابداران رسمی ایران و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
 • ارائه مقاله در مجله علمی – پژوهشی “حسابداری مدیریت” دانشگاه علوم و تحقیقات تهران سال1387- باعنوان : بررسی ارتباط بین بخشهای مختلف صورت جریان وجوه نقد با ساختار سرمایه
 • ارائه مقاله در مجله “حسابرس” سال1390- تحت عنوان : رابطه جریان وجوه نقد و درآمد(سود)خالص
 • ارائه مقاله در سومین “کنفرانس ملی حسابداری مدیریت” سال1394 باعنوان مسولیت اجتماعی شرکتها، افشای داوطلبانه وحداکثرسازی ثروت سهامداران
 • ارائه مقاله در دوازدهمین “همایش سالانه انجمن حسابداری ایران” سال 1394با عنوان : آثار مقررات گذاری، پاسخگویی مالی و حسابرسی اجتماعی در سلامت و انضباط مالی
 • ارائه مقاله در مجله علمی-پژوهشی”تحقیقات حسابداری و حسابرسی” سال1396 با عنوان : رابطه جریانهای نقدی سرمایه گذاری و اهرم مالی درشرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
 • ارائه مقاله در مجله علمی-ترویجی”مطالعات حسابداری و حسابرسی” سال1397با عنوان: بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL) جهت افزایش سرعت و شفافیت درگزارشگری مالی شرکتها