دکتر احمد غفارزاده

کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشکده امور اقتصادی

 • عضو ورئیس هیئت اول مستشاری امور مالیاتی مرکز عالی دادخواهی مالیاتی ایران (بازنشستگی 1398.04.31 بعد از 35 سال )
 • عضو شورای عالی علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
 • عضو کارگروه فنی تخصصی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
 • معاون رسیدگی وحسابرسی ادره کل امورمالیاتی مودیان بزرگ
 • عضو شورای عالی مالیاتی
 • معاون دفتر مطالعات وتحقیقات مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور
 • ممیز کل مالیاتی
 • دبیر منطقه یک هیئت بند 3 ماده 97 ق. م. موضوع هیئت بند 3
 • مدرس کارگاههای آموزشی کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور
 • مدرس دوره ها، کارگاهها، سمینارها و همایش های مرکز آموزش انجمن حسابداران خبره
 • مدرس دوره ها وهمایش ها وسمینارهای متعدد در سراسر کشورایران
 • تدوین 11 جلد از مجموعه آموزشهای مالیاتی
 • تدوین مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم با آخرین اصلاحات مورخ 31 / 4 / 1394
 • تألیف کتاب مجموعه سوالات آزمون تعیین سطح ممیزان مالیاتی
 • تألیف مقالات متعدد در زمینه مالیاتها
 • پژوهشگر نمونه همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ( 1386 )
 • همکاریهای متعدد در پروژههای تحقیقاتی و مطالعاتی
 • داوری مقالات علمی در زمینه قانون مالیاتهای مستقیم