حمید رضا حسینی نژاد
 • فوق ليسانس حسابداري از دانشگاه تهران

 • ليسانس حسابداري از دانشگاه سمنان

 • عضو جامعه حسابداران رسمي ایران

 • عضو انجمن حسابداران خبره ایران

 • حسابرس ارشد و سرپرست و مدیر حسابرسي در موسسه حسابرسي حاميان كاردیده پارس

 • حسابرس در موسسه حسابرسي دش و همكاران

 • مشاور مالي شركت عمران و افتصاد شهر وابسته به صندوق ذخيره كاركنان شهرداري تهران

 • مشاور مالي شركت تجارت بين الملل پویا وابسته به صندوق ذخيره كاركنان شهرداري تهران

 • تدریس درس حسابداري مالي براي آمادگي كنكور كارشناسي ارشد در جهاد دانشگاهي واحد بندر عباس

 • تدریس درس حسابداري صنعتي براي آمادگي كنكور كارشناسي ارشد در جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران ، موسسات نگاره ، نصیر ، گاما ، ماهان ، نوین صدرا اسپادانا اصفهان ، ماندگار و دانشگاه نفت

 • تدریس درس حسابرسي براي آمادگي كنكور كارشناسي ارشد در جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران

 • سوابق همكاري در پروژه هاي بنياد نخبگان نيروهاي مسلح و ارائه مدلي براي افزایش بهره وري در حوزه مالي و نيروي انساني بانك حكمت ایرانيان

 • بررسي تاثير گزارش حسابرسي مشروط بر قيمت و بازده سهام در شركتهاي پذیرفته شده در بورس تهران

 • بررسي رابطه كيفيت اقالم تعهدي بر تاخير در به قيمت واقعي رسيدن سهام در شركتهاي پذیرفته شده در بورس تهران

 • بررسي خصوصيات كيفي در سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري

 • ریسكهاي جریانهاي نقدي، تصميمات ساختار سرمایه و كمبودهاي جریانهاي نقدي

 • كتاب نكات و مفاهيم حسابداري صنعتي، انتشارات نگاه دانش، سال چاپ ۱۳۹۳

 • كتاب مرجع كامل حسابداري صنعتي، انتشارات نگاه دانش، سال چاپ اول ۱۳۹۶ و چاپ دوم ۱۳۹۸

 • كتاب مرجع كامل حسابداري ماليصنعتي، انتشارات نگاه دانش، سال چاپ ۱۳۹۷

 • كتاب مجموعه سواالت آزمون هاي ورودي جامعه حسابداران رسمي ایران، انتشارات نگاه دانش، سال چاپ اول ۱۳۹۷ و چاپ دوم ۱۳۹۸ و چاپ سوم ۱۳۹۹

 • كتاب بانك سواالت چهارگزینه اي حسابداري صنعتي ، انتشارات نگاه دانش، سال چاپ ۱۳۹۸