1. عضو رئیس شعبه شورای عالی مالیاتی

 2. عضو هیات عالی انتظامی مالیاتی

 3. مدیرکل امور مالیاتی استان ها

 4. معاونت درآمدهای مالیاتی

 5. ممیز کل مالیاتی و نماینده سازمان در هیات های حل اختلاف مالیاتی

 • مدرس برگزیده کارگاههای آموزشی مأموران مالیاتی

 • مدرس برگزیده کارگاههای آموزشی مراکز علمی و کاربردی مالیاتی سایر فعالیتها

 • تأمین و تولید محتوای آموزشی، آموزش اختصاصی ماموران مالیاتی

 • طراحی و تدوین سوالات تخصصی مالیاتی ، آموزش تعیین سطح ماموران مالیاتی

 • همکاری در امر آموزش قوانین ومقررات مالیاتی با تشکل های حرفه ای نظیر سردفتران

 • همکاری گسترده آموزشی با تمامی مراجعه و مراکز ذی ربط بلاخص اتاق بازرگانی استانها

 • پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس در امر قوانین و مقررات مالیاتی

 • عضو شورای عالی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

 • عضو شورای علمی گروه مالیه عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و عضو کارگروه قوانین مالیاتی