دوره‌های شب امتحانی «آمار و احتمالات»

350,000تومان
امتیاز 105000 دریافت کنید .
 • مدت دوره : 15 ساعت
 • استاد: دکتر مجیدرضا نخعی
 • شروع دوره : 27 خرداد 1400
 • پنجشنبه ها ساعت 16:00 الی 19:00

دوره‌های شب امتحانی «ریاضیات»

350,000تومان
امتیاز 105000 دریافت کنید .
 • مدت دوره : 15 ساعت
 • استاد: دکتر مجیدرضا نخعی
 • شروع دوره : 28 خرداد 1400
 • جمعه ها ساعت 19:00 الی 22:00

دوره‌های شب امتحانی «حسابرسی»

100,000تومان
امتیاز 30000 دریافت کنید .
 • مدت دوره : 6 ساعت
 • استاد: دکتر مصطفی قناد
 • شروع دوره : 11 تیر 1400
 • جمعه ها ساعت 14:00 الی 16:00

دوره‌های شب امتحانی «حسابداری صنعتی»

250,000تومان
امتیاز 75000 دریافت کنید .
 • مدت دوره : 18 ساعت
 • استاد: دکتر مرتضی کاظم پور
 • شروع دوره : 28 خرداد 1400
 • جمعه ها ساعت 16:00 الی 19:00
Close

دوره جامع روش پژوهش کمی در حسابداری

800,000تومان
امتیاز 240000 دریافت کنید .
 • مدت دوره : 40 ساعت
 • استاد: دکتر امید فرجی
 • روز برگزاری :20 خرداد 1400
 • زمان برگزاری : 17:00 الی 20:00
Close

نکته و تست حسابداری صنعتی (نیمه خصوصی)

400,000تومان
امتیاز 120000 دریافت کنید .
 • مدت : 8 ساعت
 • استاد: دکتر سعید مشایخی فرد
 • زمان برگزاری دوره : 7 و 14 اردیبهشت
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
 • نیمه خصوصی
Close

نکته و تست حسابرسی

200,000تومان
امتیاز 60000 دریافت کنید .
 • مدت : 10 ساعت
 • استاد: دکتر مصطفی قناد
 • زمان برگزاری دوره : 29 فروردین
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
Close

نکته و تست زبان انگلیسی تخصصی

100,000تومان
امتیاز 30000 دریافت کنید .
 • مدت : 5 ساعت
 • استاد: دکتر مهرداد جوادزاده
 • زمان برگزاری دوره : 11 و 18 تیر
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
Close

نکته و تست زبان انگلیسی عمومی

120,000تومان
امتیاز 36000 دریافت کنید .
 • مدت : 6 ساعت
 • استاد: دکتر مهرداد جوادزاده
 • زمان برگزاری دوره : 10 و 17 تیر
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
Close

نکته و تست حسابداری مالی

200,000تومان
امتیاز 60000 دریافت کنید .
 • مدت : 8 ساعت
 • استاد: دکتر سعید مشایخی فرد
 • زمان برگزاری دوره : 14 و 23 اردیبهشت
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
Close

نکته و تست حسابداری صنعتی

200,000تومان
امتیاز 60000 دریافت کنید .
 • مدت : 10 ساعت
 • استاد: حمید حسینی نژاد
 • زمان برگزاری دوره : 4 اردیبهشت
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
Close

نکته و تست آمار و احتمالات

425,000تومان
امتیاز 127500 دریافت کنید .
 • مدت : 15 ساعت
 • استاد: دکتر مجیدرضا نخعی
 • ظرفیت دوره : 18 الـــی 25
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
Close

نکته و تست ریاضیات

425,000تومان
امتیاز 127500 دریافت کنید .
 • مدت : 15 ساعت
 • استاد: دکتر مجیدرضا نخعی
 • ظرفیت دوره : 18 الـــی 25
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
حسابداری مالی
Close

حسابداری مالی

1,000,000تومان
امتیاز 300000 دریافت کنید .
 • مدت : ۶۰ ساعت
 • استاد: دکتر سعید مشایخی فرد
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
Close

حسابداری صنعتی

900,000تومان
امتیاز 270000 دریافت کنید .
 • مدت : ۵۰ ساعت
 • استاد: حمیدرضا حسینی نژاد
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
Close

حسابرسی

700,000تومان
امتیاز 210000 دریافت کنید .
 • مدت : ۴۰ ساعت
 • استاد: دکتر مصطفی قناد
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
Close

ریاضی

900,000تومان
امتیاز 270000 دریافت کنید .
 • مدت : ۶۰ ساعت
 • استاد: دکتر مجید رضا نخعی
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
Close

آمار

800,000تومان
امتیاز 240000 دریافت کنید .
 • مدت : ۴۰ ساعت
 • استاد: دکتر مجیدرضا نخعی
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
Close

زبان تخصصی

400,000تومان
امتیاز 120000 دریافت کنید .
 • مدت : ۳۰ ساعت
 • استاد: دکتر مهرداد جوادزاده
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
Close

زبان عمومی

500,000تومان
امتیاز 150000 دریافت کنید .
 • مدت : ۴۰ ساعت
 • استاد: دکتر مهرداد جوادزاده
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)