حسابداری مالی
بستن

حسابداری مالی

1,000,000تومان
 • مدت : ۶۰ ساعت
 • استاد: دکتر سعید مشایخی فرد
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
بستن

حسابداری صنعتی

900,000تومان
 • مدت : ۵۰ ساعت
 • استاد: حمیدرضا حسینی نژاد
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
بستن

حسابرسی

700,000تومان
 • مدت : ۴۰ ساعت
 • استاد: دکتر مصطفی قناد
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
بستن

ریاضی

900,000تومان
 • مدت : ۶۰ ساعت
 • استاد: دکتر مجید رضا نخعی
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
بستن

آمار

800,000تومان
 • مدت : ۴۰ ساعت
 • استاد: دکتر مجیدرضا نخعی
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
بستن

زبان تخصصی

400,000تومان
 • مدت : ۳۰ ساعت
 • استاد: دکتر مهرداد جوادزاده
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
بستن

زبان عمومی

500,000تومان
 • مدت : ۴۰ ساعت
 • استاد: دکتر مهرداد جوادزاده
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)